Spolek českého kamene – Czech stone society

Spolek českého kamene, z.s. – Czech stone society je samosprávným a dobrovolným  svazkem  členů se zájmem o přírodní kámen, o propagaci kamene a zlepšení úrovně poznání o jeho využití včetně využití sekundárně anorganických odpadů z jeho zpracování ve s přihlédnutím k tradicím zejména v tradičním středoevropském prostoru.

Hlavním účelem spolku je rozvoj spolupráce veřejnoprávních subjektů, zejména územní samosprávy, a soukromoprávních podnikatelských i nepodnikatelských subjektů při zachování, udržitelném rozvoji a korespondujících technických inovací tradičních kamenických výrob, zpracování přírodního kamene a využití zcela nových technologií.

Hlavní činnost spolku není podnikáním ani výdělečnou činností. Hlavní činnost spolku bude financována především z členských příspěvků, dále z grantů, sponzorských darů a ze zisku z vedlejší hospodářské činnosti. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy. Příjmy z výkonu hlavní činnosti spolku nepřesáhnou jeho náklady.

Sídlem spolku je Horní Nová Ves 108, 507 81 Lázně Bělohrad.

Stanovy  spolku  byly  přijaty  a  schváleny  ustavující  schůzí  spolku,  konané  dne 21. 10. 2016 v Hořicích.