Svět Kamene

Projekt si klade za cíl rozvíjení a posilování spolupráce v oblasti kamenictví. Vytvořením sítě vazeb mezi kamenickými klastry, samosprávami a kulturními organizacemi dojde k propojení a posílení vzájemných vazeb v příhraničním regionu, především v oblasti Hořicka a Stzegomska. K prohloubení vzájemné spolupráce komunit proběhne prostřednictvím festivalů, konferencí, workshopů, plenérů, studijních pobytů a internetové platformy Svět kamene.
Registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001651

Celem projektu jest rozwój i wzmocnienie współpracy w dziedzinie kamieniarstwa. Tworząc sieć powiązań między klastrami kamieniarskimi, samorządami i instytucjami kultury, nastąpi  połączenie i wzmocnienie wzajemnych więzi w regionie przygranicznym, zwłaszcza w rejonie Hořickim i Strzegomskim. Współpraca będzie wzmocniona poprzez festiwale, konferencje, warsztaty, plenery, pobyty studyjne i platformę internetową Świat kamienia, co wpłynie na poprawę współpracy lokalnych społeczności PL i CZ.

 

„Svět kamene“ v rámci Interreg V-A Česká republika – Polsko, Prioritní osa 4

Realizace projektu/ Realizacja projektu: 01. 06. 2018 – 30. 06. 2022

Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne: 595 737,55 Euro

Vedoucí partner: Spolek českého kamene, z.s. – Czech stone society

Projektový partneři: Město Hořice, Fundacja Bazalt, Gmina Strzegom, Strzegomskie Centrum Kultury

Spolek českého kamene, z.s. – Czech stone society – Celkové způsobilé výdaje: 242 761 Euro

 

„Swiat Kamienia“ w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Osi Priorytetowej 4

Realizacja projektu: 1. 6. 2018 – 30. 6. 2022

Partner Wiodący: Spolek českého kamene, z.s. – Czech stone society

Partnerzy projektu: Město Hořice, Fundacja Bazalt, Gmina Strzegom, Strzegomskie Centrum Kultury

Projekt – Całkowite wydatki kwalifikowalne: 595 737,55 Euro

Spolek českého kamene, z.s. – Czech stone society – Całkowite wydatki kwalifikowalne: 242 761 Euro

 

Pro nejnovější informace pokračujte na aktuality.

Harmonogram _Svět kamene – Świat kamienia_prezentace 2